Akreditimi EMDR
Akreditimi në EMDR Europë
Lëshohet nga Emdr Europe& Emdr Albania
Informacione Udhëzuese

 Praktika e EMDR Europe, Nën-Komiteti është përgjegjës për përcaktimin e standardeve minimale të EMDR Europe  që kërkohen për klinicistët EMDR të cilët kërkojnë akreditim për t'u bërë një Konsulent EMDR Europe dhe Practicioner EMDR Europe. Këto standarde minimale të praktikës zbatohen në të gjitha vendet anëtare të EMDR- Europe.

1.      Pse është i rëndësishëm akreditimi?
Ka disa arsye pse EMDR Europe konsideron akreditim të jetë me rëndësi të madhe. Në fitimin dhe zhvillimin e aftësive dhe njohurive , një klinicist EMDR lëviz nga të qenit një fillestar në EMDR me shpresën për  arritjen e një niveli më të lartë të aftësisë dhe ekspertizës EMDR. Një nga mënyrat më të rëndësishme për të arritur këtë është përmes akreditimit.
Akreditimi ka shumë përfitime:
• Maksimizon mësimin dhe përvojën e të lektruarit të trajnimit EMDR
• Siguron etikë të shëndoshë dhe të fuqishme në praktikën klinike EMDR
• Rrit trajtimin EMDR me besnikëri
• Monitoron dhe maksimizon  mbrojtjen e klientit / pacientit
• Rrit kontrollin e cilësisë
• Në masë të madhe ndihmon në drejtim të kërkimit  shkencor me besnikëri
 Si një mjet për arritjen e kësaj praktike Europiane në EMDR , Nën-Komiteti ka zhvilluar dy korniza pune të bazuara në kompetenca. E para prej këtyre është projektuar për ata që punojnë drejt të  bërit një terapist i akredituar i EMDR- Europe, dhe e dyta për ata që kërkojnë statusin e akredituar Konsulent EMDR Europe. Elementet kryesorë të këtyre kornizave të punës janë që  klinicistët EMDR të demonstrojnë kompetencat kryesore.

2. Cilat janë elementet e rëndësishme të Kornizës së punës dhe  Kompetencave të një Practitioner EMDR Europe ?
Komponenti kryesor i kuadrit të  bazuar në kompetenca për practitioner të akredituar  të EMDR Europë është ai i protokollit EMDR. Klinicistët EMDR duhet të demonstrojnë aftësinë e tyre në secilën prej tetë fazave të EMDR. Ju lutem vini re se megjithatë kjo kompetencë mund të vlerësohet dhe të përcaktohet vetëm nga një Konsulent EMDR i Europës.
Si mund të bëhem Practitioner EMDR ?
Klinicisti që kërkon akreditim si practitioner EMDR-Europë duhet të plotësojë kërkesat e mëposhtme:
• Përfundimin e një trajnimi/specializimi të njohur nga EMDR Europe 
• Përfundimin e  një minimumi prej 50 seancave EMDR
• Trajtimi i një numri minimal prej 25 klientëve
• Të kenë kryer  një minimum prej 20 orë të konsultimit / supervizimit klinik me një konsulent EMDR të Europës e cila përfshin dëshminë e punës klinike të aplikantit EMDR përmes DVD ose in-vivo
• Marrja e dy referencave, një nga Konsulenti EMDR Evropë dhe të dytën nga një person i cili mund të komentojë në lidhje me praktikën profesionale dhe qëndrimet e  aplikantit
• Që aplikanti është anëtar i shoqatës së tyre kombëtare  të EMDR (  të jetë anëtar i EMDR-Albania)

3. Cilat janë elementet e rëndësishëm të kornizës së punës të një  Konsulenti  EMDR- Europë?
EMDR- Europe konsideron se roli i konsulentit EMDR luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e ardhshëm të EMDR jo më shumë se në proçesin e akreditimit në vetvete. Konsulentët EMDR kanë një përgjegjësi të rëndësishme në ruajtjen e sigurimit të cilësisë dhe standardeve të larta të praktikës në EMDR. Si pasojë konsulentët EMDR duhet të tregojnë përvojën e tyre të konsiderueshme klinike dhe të ekspertizës EMDR. Përveç kësaj ata duhet të dëshmojnë aftësitë e tyre të supervizimit, konsultimit dhe mësimdhënies.
Për më tepër Practitioners EMDR Europe që kërkojnë akreditimin si një Konsulent duhet të plotësojnë kërkesat e mëposhtme:
• Aplikantët duhet të kenë një minimum prej 3 viteve eksperiencë si një practitioner EMDR Europë
• Trajtimi i një game të gjerë të klientëve të diagnozave të ndryshme dhe komplekse
• Përfundimin e një minimumi prej 300 seancave EMDR
• Trajtimin e një numër minimal prej 75 klientëve
• Të demonstrojnë kompetencë në dhënien e supervizimit klinik / konsultimit  EMDR (Kjo zakonisht do të jetë një minimum prej 20 orëve)
• Të marrë pjesë rregullisht në supervizimin klinik të punës së vazhdueshme klinike në EMDR
• Të ketë një çertifikatë të kompetencës nga ndërmarrja e një trajnimi të miratuar  nga Konsulentë të EMDR Europe në emër të Organizatave Kombëtare EMDR
• Ndërmarrja e një minimumi prej 24 orësh EMDR Zhvillimi të vazhdueshëm Profesional (CPD) që në momentin që  bëhet një Practitioner EMDR Europe

Paraqitja e një minimumi prej 3 DVD ose in-vivo, seanca të një sesioni klinik EMDR, një seancë klinike individuale EMDR të supervizuar  dhe një séance supervizim të EMDR klinike në grup .

4. Kush e përpunon kërkesën time të akreditimit në EMDR Europe?

Përpunimi i akreditimeve do të bëhen përmes Shoqatës lokale Kombëtare ( siç është në Shqipëri :EMDR ALBANIA) i cili do të ketë një komision të veçantë përgjegjës për trajtimin e aplikimeve të Akreditimit EMDR-Europe nga anëtarët e tij


 nga : Msc.Adelina Pjetra
         Psikologe Klinike 
        (EMDR-Albania , member)
email: Adelina.pjetra@gmail.com

Commenti

Post popolari in questo blog

Revolucioni EMDR ndrysho jeten tende hap mbas hapi (Libri pare ne gjuhen Shqipe)

Belbezimi,Cluttering,Mutismi selektiv Workshop 9-10 Dhjetor Tirane ( Dr. Mario D'Amborsio )